เกี่ยวกับเรา

TitleDate
แผนดำเนินงาน2021/03/092021-03-09 15:00:58
รายงานการรับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายเดือน)2021/03/092021-03-09 14:40:55
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2021/03/032021-03-03 17:13:19
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต2021/03/032021-03-03 17:04:00
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2021/03/032021-03-03 16:58:54
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2021/03/032021-03-03 16:51:39
ความพึงพอใจผู้รับบริการ2021/03/032021-03-03 16:40:09
ข้อมูลผู้รับบริการ2021/03/032021-03-03 16:32:38
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 25642021/03/032021-03-03 16:29:04
แผนปฎิบัติการ ปี25642021/01/202021-01-20 10:23:42
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 25632020/03/032020-03-03 08:52:35
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25622020/03/032020-03-03 08:51:39
สรุปเรื่องร้องเรียน2020/02/282020-02-28 11:00:45
รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน2020/02/282020-02-28 09:52:35
แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020/02/282020-02-28 09:50:15
โครงสร้างปัจจุบัน2020/02/272020-02-27 10:55:40
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2020/02/272020-02-27 10:18:23
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น2020/02/272020-02-27 10:15:22
แนวทางการปฏิบัติการร้องเรียนเรื่องทุจริต2020/02/272020-02-27 10:14:13
อำนาจหน้าที่2020/02/272020-02-27 10:07:01
การเเต่งตั้งรองผู้อำนวยการเเละการมอบหมายหน้าที่2020/02/272020-02-27 10:05:08
โครงสร้างหน่วยงานของโรงพยาบาล2020/02/272020-02-27 09:51:16
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 25632020/02/262020-02-26 15:31:06
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต2019/05/282019-05-28 15:28:56
ยุทธศาสตร์2019/05/282019-05-28 15:20:54
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 25622019/05/282019-05-28 14:47:08
โครงสร้างองค์กร2019/05/282019-05-28 14:35:48
นโยบายยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.25802019/05/282019-05-28 14:31:30
แผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบบำรุง ปีงบ 25622019/05/282019-05-28 13:12:06
รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต2019/05/282019-05-28 12:28:26
ช่องทางข้อร้องเรียน/แสดงข้อคิดเห็น2019/05/282019-05-28 12:25:58
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25622019/05/282019-05-28 12:21:37
แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 25622019/05/282019-05-28 12:00:52
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิขอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622019/05/282019-05-28 11:44:59
ทำเนียบผู้บริหาร2019/05/242019-05-24 09:56:54
แผนการการใช้จ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 25622019/05/242019-05-24 09:13:31
แผนที่ยุทธศาสตร์2019/05/242019-05-24 09:08:55
โครงสร้างองค์กร2019/05/122019-05-12 03:09:00
ติดต่อเรา2019/05/122019-05-12 03:07:45
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ประจำปีงบประมาณ 25622019/05/122019-05-12 03:05:45
วิสัยทัศน์2019/05/112019-05-11 23:11:32