📝 ลงทะเบียนบัตรใหม่ออนไลน์ 📝

✍🏼 แจ้งเพื่อทราบ ✍🏼

Chorme

(กรุณาใช้ Google Chrome บราว์เซอร์)

การให้บริการ

1.ด้านการให้บริการ ทางโรงพยาบาลเน้นเป็นบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช
2.ผู้ป่วยใหม่ที่ไม่มีหนังสือส่งตัวต้อง "ชำระค่าบริการเอง"

การยินยอมให้ข้อมูล

1.ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการและยินยอมให้ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลทางทะเบียนใดๆ ของรัฐรวมถึงอนุญาตให้ใช้รูปภาพและข้อมูลประวัติของข้าพเจ้าเพื่อการมีเวชระเบียนและการตรวจรักษา หากมีข้อมูลใด ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความจริงและอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่น ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
2.ท่านยินยอมให้ใช้ข้อมูลประวัติการรักษาของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อการศึกษา วิจัย หรือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ
3.ท่านจะไม่ฟ้องร้องโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ด้วยประการใดทั้งสิ้น หากมีข้อมูลหลุดออกไป