ศูนย์ความเป็นเลิศจิตเวชทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เมนูหลัก

แผนพัฒนาด้านวิจัย

 

แผนพัฒนาด้านวิจัย/แผนการพัฒนาวิชาการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

           เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือกของประเทศ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6

พันธกิจ

- ให้บริการจิตเวชที่มุ่งเน้นในระดับเชี่ยวชาญระดับสูง (Supra Specialist Service: 3S) ที่มีคุณภาพ

- เป็นศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตเวชทางเลือก

- พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพในด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

- พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือกของประเทศ

เป้าประสงค์

1)  มีงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก

2)  บุคลากรมีความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการ 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่1 พัฒนาระบบการจัดทำงานวิจัย

กลยุทธ์ที่2 พัฒนาบุคลากรในการผลิตงานวิจัย

กลยุทธ์ที่3 พัฒนาแผนจัดทำวิจัย

         กลยุทธ์ที่4 พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษาด้วยจิตเวชทางเลือก

 

ยุทธศาสตร์ที่/กลยุทธ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดสำเร็จ

ปีดำเนินการ

59

60

61

กลยุทธ์ที่1

พัฒนาระบบการจัดทำวิจัย

1. พัฒนาทีมงานและบุคลากรรับผิดชอบงานวิชาการ

ระดับความสำเร็จการพัฒนาทีมวิชาการ

3

5

5

2. โครงการประชุมวิชาการจิตเวชทางเลือก

จำนวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

1

3

5

กลยุทธ์ที่2

พัฒนาบุคลากรในการผลิตงานวิจัย

1.โครงการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านจิตเวชทางเลือก

ร้อยละบุคลากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย

80

80

80

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากร

ร้อยละบุคลากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย

80

80

80

3. พัฒนาศักยภาพและทีมคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์

 ร้อยละบุคลากรทีมผ่านการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน

50

100

100

4.โครงการความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาด้านวิจัยจิตเวชทางเลือก

 ระดับความสำเร็จในการร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาด้านวิจัยจิตเวชทางเลือก

-

3

5

กลยุทธ์ที่3

พัฒนาแผนจัดทำวิจัย

1.โครงการการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านจิตเวชทางเลือก

1.1 การผลิตองค์ความรู้งานวิจัยจิตเวชทางเลือก

1.2 การผลิตงานวิจัยจากงานประจำ

จำนวนผลงานวิจัย

วิจัยจิตเวชทางเลือก

-  วิจัยจากงานประจำ

 

2

5

 

3

10

 

5

10

2. โครงการพัฒนาชุดงานวิจัยด้านจิตเวชทางเลือก

จำนวนชุดโครงการวิจัย

-

-

1

3. โครงการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีด้านจิตเวชทางเลือก

จำนวนเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานวิชาการ

-

1

2

กลยุทธ์ที่4

พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษาด้วยจิตเวชทางเลือก

พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษาด้วยจิตเวชทางเลือก

จำนวนเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานวิชาการ

-

1

2


ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงานโครงการวิจัยในประเด็นความเป็นเลิศของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ปี
2560

          ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือกของประเทศ

เป้าประสงค์

1) มีงานวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชทางเลือก

2)  บุคลากรมีความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่2 พัฒนาบุคลากรในการผลิตงานวิจัย

กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย

 แผนดำเนินการ

กิจกรรม

เป้า

หมาย

งบประมาณ

เป้าหมายรายเดือน

พย 59

มค 60

เมย60

กค60

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย

25

50,000

ครั้งที่1

25/12,500

ครั้งที่2

25/12,500

ครั้งที่3

25/12,500

ครั้งที่4

25/12,500