ศูนย์ความเป็นเลิศจิตเวชทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เมนูหลัก

งานมหกรรมคุณภาพและวิชาการ ปี 2557

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กรณีศึกษาการรักษาผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ ด้วยการแพทย์แผนไทย เขียนโดย นางสาวชนานาถ เนรัญชร , นางสาววริษา ผลาหาร 758
การพัฒนางานบริการหอผู้ป่วยนอก ลดระยะเวลาการรอคอย เขียนโดย เขียนโดย นางสาวผ่องพรรณ ภะโวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวสุกัญญา สุวิถี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอรนันท์กุญช์ สุขประดิษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพจณีย์ ดวงจรัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายเทอดพงศ์ บุญสร้าง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายทวี รุ่งรักษา ผู้ช่วยเ 674
ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลออนไลน์ ง่ายนิดเดียว เขียนโดย นายทศวรรษ แพสุวรรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นายจีรวัฒน์ พาแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 472
ท่านจะง่ายขึ้นเมื่อใช้บริการพัสดุ เขียนโดย นางสาวศุภิสรา สุปัด ,นายวีระศักดิ์ ทุมประดา , นายมีชัย ทองอาจ, นางสาวกานต์ชนก ผลเรือง 441
การพัฒนาพฤติกรรมบริการเฉพาะของพนักงานขับรบ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เขียนโดย นายจำลอง บุตรหนัน นักวิชาการพัสดุ นายประดิษฐ์ น้อยนารถ พนักงานพิมพ์ ส. 1 นายจักรพันธ์ มีอาษา พนักงานบริการ นายกัมพล อักษร พนักงานบริการ นายณรงค์ มลใสกุล พนักงานบริการ นายสังวร เวชการ พนักงานบริการ 397
การนวดกดจุดสะท้อนเท้า เขียนโดย น.ส.จันทร์เพ็ญ พิลาสมบัติ 382
เสื้อใส่สบายในผู้ป่วย on iv เขียนโดย นางสาวฉิมมาลี ธรรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายสรายุทธ กุลสากล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 363
การลงบันทึกข้อมูลสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เขียนโดย นายสมเกียรติ ถนอมเงิน มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานพิมพ์ ส นายภาคภูมิ เงินคง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พนักงานพิมพ์ นายลิขิต เงินทรัพย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พนักงานพิมพ์ นายอนุสรณ์ เงินล้วน มัธยมศึกษาตอนปลาย พนักงานพิมพ์ 357
ระบบคุมคุ้มคุ้ม เขียนโดย นางสาวทองปอน เวชการ เจ้าพนักงานธุรการ นางกาญจณา บัววงศ์ พนักงานธุรการ นางสาวพรชพรรณ เนาว์ศรี พนักงานธุรการ 337
เก้าอี้นั่งสบายไร้กังวล เขียนโดย นางน้ำผึ้ง บุตรหนัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายสมภพ ลาช้อย ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นายอุทัย โคตระกูล นายช่างไฟฟ้า 329

หมวดหมู่รอง